CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Công ty TNHH Morinaga Milk Industry và Công ty Cổ phần Morinaga Elovi Việt Nam (gọi chung là “chúng tôi” hoặc “Morinaga”) chịu trách nhiệm theo Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 (ngày 29 tháng 11 năm 2005) và các luật khác của Việt Nam liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam (gọi chung là “Luật”) và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Chính sách Bảo mật Dữ liệu Cá nhân này (“Chính sách”) được thiết kế để hỗ trợ bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi tại Việt Nam. Vui lòng đọc kỹ Chính sách này để hiểu các thông lệ của chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn và cách chúng tôi xử lý dữ liệu này. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang web và ứng dụng di động nào của chúng tôi có liên kết đến Chính sách này (“Trang web”), điều đó thể hiện rằng bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách này.

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện đối với Chính sách này sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi và việc bạn tiếp tục truy cập vào Trang web này hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ, tính năng, dữ liệu, phần mềm và nội dung nào có thể truy cập thông qua Trang web này sẽ được xem là sự thừa nhận và chấp nhận của bạn đối với những thay đổi mà chúng tôi thực hiện đối với Chính sách này.             

1. Giới thiệu

1.1       Chính sách này áp dụng cho dữ liệu cá nhân thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc dưới sự kiểm soát của chúng tôi, và dữ liệu cá nhân được chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và / hoặc xử lý tại Việt Nam.                

1.2       Trừ khi bạn rút lại sự đồng ý của mình theo quy trình được nêu trong Chính sách này, chúng tôi có thể tiếp tục chia sẻ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ bạn với các công ty liên kết  và công ty con của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân đó cũng có thể được chúng tôi chuyển giao và sử dụng ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam theo pháp luật. Khi dữ liệu cá nhân được thu thập hoặc chuyển giao cho chúng tôi, dữ liệu đó sẽ được xử lý theo các thông lệ bảo mật dữ liệu cá nhân được quy định trong Chính sách này.                

2. Thu thập, Sử dụng và Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân     

2.1       Theo Luật, chúng tôi sẽ phải có sự đồng ý trước khi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn và thông báo cho bạn về những mục đích đó. Khi làm như vậy, chúng tôi sẽ nỗ lực trong phạm vi có thể để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập là chính xác và đầy đủ.                

2.2       Chúng tôi thu thập nhiều loại dữ liệu cá nhân khác nhau. Trong Chính sách này, “dữ liệu cá nhân” có nghĩa là dữ liệu, cho dù đúng hay không, về một cá nhân có thể được xác định: (a) từ dữ liệu đó; hoặc (b) từ dữ liệu đó và các thông tin khác mà chúng tôi (và tất cả các chi nhánh, đối tác, công ty con của chúng tôi và tất cả các bên thứ ba có liên quan được đề cập trong Chính sách này) có hoặc là có thể truy cập. Dữ liệu cá nhân bao hàm cả thông tin cá nhân theo các quy định liên quan của pháp về công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng, bảo vệ người tiêu dùng và thương mại điện tử.                  

2.3       Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân về bạn mà bạn biết và tự nguyện cung cấp, liên quan đến các hoạt động hoặc giao dịch nhất định với chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, khi bạn gửi đơn xin việc; khi bạn đăng ký sử dụng Trang web này hoặc các dịch vụ của chúng tôi; và khi bạn báo cáo một vấn đề với Trang web này hoặc các dịch vụ v.v. Loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn tùy thuộc vào bản chất của hoạt động hoặc giao dịch.                

2.4       Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn từ, và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi (bao gồm bất kỳ doanh nghiệp nào mà chúng tôi có thể hợp tác để thực hiện quá trình thanh toán hoặc thực hiện dịch vụ giao hàng), các chi nhánh và các bên thứ ba độc lập để phục vụ mục đích như nêu tại điều 3 dưới đây.                

2.5       Các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:                

(a)        thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, giới tính, ngày sinh của bạn; quốc tịch; tình trạng hôn nhân; hình ảnh;                

(b)        thông tin liên hệ, chẳng hạn như địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email và số điện thoại di động hoặc số điện thoại cố định;                

(c)        thông tin tài khoản, chẳng hạn như ID người dùng và mật khẩu, quá trình sử dụng tài khoản của bạn, thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã mua hoặc có được thông qua nền tảng;                

(d)        thông tin thanh toán, chẳng hạn như số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng và bất kỳ chi tiết thanh toán nào khác;                

(e)        thông tin kỹ thuật và dữ liệu theo dõi web, chẳng hạn như địa chỉ giao thức internet (IP), dữ liệu đăng nhập của bạn, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, các loại và phiên bản trình cắm của trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng, phiên bản thiết bị di động quốc tế, định danh thiết bị, cách bạn sử dụng và xem bất kỳ nội dung nào trên Trang web này và thông tin và công nghệ khác trên các thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập Trang web này;                

(f)         thông tin sinh trắc học, chẳng hạn như các tệp thoại khi bạn sử dụng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói của chúng tôi hoặc khi bạn liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng hỗ trợ khách hàng;                 

(g)        thông tin liên quan đến việc làm (ví dụ như sơ yếu lý lịch, lịch sử công việc, tài liệu tham khảo);                

(h)        thông tin tiếp thị và truyền thông, chẳng hạn như sở thích của bạn khi nhận tiếp thị từ chúng tôi hoặc các chi nhánh và đối tác của chúng tôi cũng như bất kỳ bên thứ ba nào và tùy chọn liên lạc của bạn.                

2.6       Morinaga sẽ không thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ số Chứng Minh Nhân Dân (CMND), số Căn Cước Công Dân (CCCD) của bạn hoặc số nhận dạng cá nhân khác (bao gồm Số Thẻ tạm trú, Số Giấy khai sinh, Số Hộ chiếu và Số Giấy phép Lao động) trừ khi việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ đó là được yêu cầu theo luật (hoặc áp dụng ngoại lệ theo Luật); hoặc việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ như vậy là cần thiết để thiết lập hoặc xác minh chính xác danh tính của bạn ở mức độ trung thực cao.                

2.7       Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác do các bên khác điều hành, chẳng hạn như các chi nhánh kinh doanh, người bán hoặc cổng thanh toán của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web do các bên khác vận hành. Bạn nên kiểm tra các chính sách bảo vệ dữ liệu hiện hành của các trang web đó để xác định cách họ sẽ xử lý bất kỳ thông tin nào họ thu thập từ bạn.                

2.8       Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn cho phép chúng tôi sử dụng và lưu trữ thông tin đó theo Chính sách này, bao gồm cả việc lưu trữ tại các máy chủ bên ngoài Việt Nam như quy định tại Điều 7 chính sách này, tuân theo các yêu cầu của pháp luật về truyền dữ liệu xuyên biên giới.                

2.9       Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho chúng tôi, bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn đã có được sự đồng ý, giấy phép và sự cho phép cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi và để chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ dữ liệu đó theo Chính sách này.  Bạn phải gửi cho chúng tôi tài liệu hợp pháp chứng minh rằng bạn đã được sự đồng ý và cho phép.

2.10      Độ tuổi người dùng là thông tin bắt buộc bạn phải cung cấp cho chúng tôi. Nếu tại thời điểm cung cấp, bạn chưa đủ 16 tuổi, bạn phải cung cấp cho chúng tôi bản chụp một trong các tài liệu sau CMND/CCCD/Giấy khai sinh/SHK để chúng tôi xác nhận tuổi thật của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin liên hệ cha/mẹ hoặc người giám hộ của bạn để phục vụ cho mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

           

3. Mục đích Thu thập, Sử dụng và Tiết lộ

3.1. Tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn với chúng tôi, các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được thu thập, sử dụng và tiết lộ cho các mục đích (chưa đầy đủ) sau:                

(a) để xác minh danh tính của bạn và để quản lý tài khoản trực tuyến mà bạn có thể đã thiết lập với chúng tôi;                

(b) để tạo điều kiện cho việc bạn sử dụng các dịch vụ hoặc truy cập vào trang web này;                

(c) để xử lý các đơn đặt hàng bạn gửi qua Trang web (bao gồm bất kỳ khoản thanh toán nào bạn thực hiện thông qua Trang web đối với các sản phẩm, dù do chúng tôi hay bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi bán);                

(d) để xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính được thực hiện trực tuyến liên quan đến thanh toán, và để xác định danh tính của bạn cho việc chống rửa tiền, báo cáo giao dịch đáng ngờ và các mục đích phát hiện gian lận;                

(e) để cung cấp các sản phẩm mà bạn đã mua thông qua Trang web này, cho dù được bán bởi chúng tôi hoặc người bán là bên thứ ba, và để xác minh việc giao sản phẩm. Chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba để giao sản phẩm cho bạn (ví dụ: chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp sản phẩm của chúng tôi);                

(f) liên lạc với bạn để xử lý và trả lời các truy vấn, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của bạn, cho dù trực tiếp hoặc thông qua bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ khách hàng được thuê ở bên ngoài nào; 

(g) để thông báo cho bạn các thương hiệu, sản phẩm, chương trình khuyến mãi của chúng tôi và mời bạn đến các sự kiện sắp tới của Morinaga hoặc các mục đích khuyến mại khác;

(h) để cập nhật cho bạn về bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi cũng như những phát triển mới nhất tại Morinaga, cho dù trực tiếp hoặc thông qua bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ khách hàng được thuê ở bên ngoài nào;  

(i) để gửi cho bạn tài liệu quảng cáo / khuyến mại từ bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi, cho dù trực tiếp hoặc thông qua bất kỳ đối tác quảng cáo và chiến lược nào của chúng tôi;              

(j) để cải thiện Trang web này; để cải thiện các dịch vụ và sản phẩm được bán;                

(k) để quản lý hoặc chấm dứt mối quan hệ việc làm, hoặc để đánh giá sự phù hợp và đủ điều kiện của một ứng viên tiềm năng trong công việc;                 

(l) thực hiện nghiên cứu thị trường về nhân khẩu học, sở thích và quảng cáo hoặc mua hàng và các hành vi khác của người dùng;                  

(m) để cung cấp cho bạn thông tin mà chúng tôi cho rằng bạn có thể thấy hữu ích hoặc bạn đã yêu cầu từ chúng tôi, bao gồm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc của chi nhánh của chúng tôi, miễn là bạn không thể hiện sự phản đối khi được liên lạc cho các mục đích đó;        

(n) tuân thủ mệnh lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý khác hoặc các yêu cầu pháp lý và / hoặc quy định khác của bất kỳ cơ quan chính phủ và / hoặc cơ quan quản lý nào; và                 

(o) bất kỳ mục đích nào được mô tả cho bạn tại thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.              

(gọi chung là “ Các mục đích ”)

3.2. Trong phạm vi pháp luật cho phép, tất cả Thông tin Cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các  bên thứ ba bao gồm:

(a) cho các công ty liên kết của chúng tôi vì các Mục đích được mô tả trong Chính sách này ;

(b) cho các bên thứ ba là nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người cung cấp các dịch vụ như lưu trữ trang web, phân tích dữ liệu, xử lý thanh toán, thực hiện đơn hàng, cung cấp cơ sở hạ tầng, dịch vụ CNTT, dịch vụ khách hàng, dịch vụ gửi email, xử lý thẻ tín dụng, dịch vụ kiểm toán và các hoạt động kinh doanh khác dịch vụ, để cho phép họ cung cấp dịch vụ;

(c) liên quan đến các mục đích thiết yếu được mô tả ở trên (ví dụ: để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý)

3.3. Trong phạm vi pháp luật cho phép, tên và thông tin liên hệ của bạn (và các thông tin khác mà bạn công khai) có thể được tiết lộ với các bên thứ ba như sau:

(a) với các bên thứ ba là đối tác chiến lược mà chúng tôi hợp tác đặc biệt cho các hoạt động khuyến mại, nếu được pháp luật cho phép;

(b) với các nhà cung cấp và đối tác giao hàng của chúng tôi, nếu bạn có mối quan hệ kinh doanh với Morinaga và việc chia sẻ thông tin của bạn là cần thiết một cách hợp lý liên quan đến việc thực hiện đơn đặt hàng hoặc yêu cầu liên quan đến đơn đặt hàng đó.

3.4. Trong phạm vi pháp luật cho phép, thông tin được thu thập thụ động khi bạn sử dụng Trang web có thể được tiết lộ với các bên thứ ba như sau:

(a) các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến và quảng cáo email của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dich vụ khác mà chúng tôi sử dụng, là những bên cung cấp cookie, pixel tag, web beacons, clear GIF hoặc các công nghệ tương tự khác để sử dụng trên Trang web của chúng tôi hoặc các trang web khác nhằm quản lý và cải thiện các chiến dịch quảng cáo trực tuyến và quảng cáo qua email của chúng tôi.

Ví dụ: Nhà cung cấp (ví dụ: Google, Facebook) có thể cung cấp cho chúng tôi các pixel quảng cáo kỹ thuật số nhất định hoặc các công cụ khác để nhận dạng cookie của họ trong khi bạn truy cập vào Trang web và để tìm hiểu xem quảng cáo trực tuyến nào của chúng tôi đã đưa bạn đến Trang web của chúng tôi, hoặc để cung cấp tới bạn với các quảng cáo cho các sản phẩm Morinaga sau khi bạn rời khỏi Trang web. Các nhà cung cấp bên thứ ba này cũng có thể sử dụng các công cụ quảng cáo kỹ thuật số khác, cũng như Thông tin cá nhân của bạn, để nhận ra bạn trên các thiết bị và dịch vụ trực tuyến mà bạn sử dụng. Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie của Morinaga, vui lòng xem chính sách cookie của chúng tôi như quy định dưới đây.         

4. Cookie

4.1       Trang web này sử dụng cookie. Cookie là các tệp văn bản nhỏ có thể được sử dụng bởi các trang web để làm cho trải nghiệm của người dùng hiệu quả hơn. Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hoá nội dung và quảng cáo, để cung cấp các tính năng truyền thông xã hội và phân tích lưu lượng của chúng tôi.                

4.2       Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin về việc bạn sử dụng Trang web này với các đối tác truyền thông xã hội, quảng cáo và phân tích của chúng tôi, những người có thể kết hợp nó với thông tin khác mà bạn đã cung cấp cho họ hoặc họ đã thu thập được từ việc bạn sử dụng dịch vụ của họ. Bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang web này.                

4.3       Chúng tôi chỉ có thể lưu trữ cookie trên thiết bị của bạn nếu chúng thực sự cần thiết cho hoạt động của trang web này. Đối với tất cả các loại cookie khác, chúng tôi cần sự cho phép của bạn trước khi lưu trữ chúng trên thiết bị của bạn.                

4.4       Trang web này sử dụng các loại cookie khác nhau. Một số cookie được đặt bởi các dịch vụ của bên thứ ba xuất hiện trên các trang của chúng tôi. Trang web này sử dụng một công cụ quản lý cookie có tên là “Cookiebot” do Classmethod Europe cung cấp.                

4.5       Bạn có thể thay đổi hoặc rút lại sự đồng ý của bạn bất kỳ lúc nào thông qua “Thay đổi sự đồng ý của bạn” trong Khai báo Cookie dưới đây.                

Sự đồng ý của bạn áp dụng cho các miền sau:morinagamilk .co .jp
Trạng thái hiện tại của bạn:Chỉ sử dụng các cookie cần thiết
 Thay đổi sự đồng ý của bạn
Khai báo cookie được cập nhật lần cuối vào ngày 12/09/2019 bởi Cookiebot 

Cần thiết (1)

Các cookie cần thiết giúp làm cho một trang web có thể sử dụng được bằng cách kích hoạt các chức năng cơ bản như điều hướng trang và truy cập vào các khu vực an toàn của website. Trang web không thể hoạt động bình thường nếu không có những cookie này.

TênNhà cung cấpMục đíchHết hạnKiểu
CookieConsentCookiebotLưu trữ trạng thái đồng ý cookie của người dùng cho miền hiện tại1 nămCookie HTTP

Thống kê (4)

Cookie thống kê giúp chủ sở hữu trang web hiểu được cách khách truy cập tương tác với trang web bằng cách thu thập và báo cáo thông tin ẩn danh.

TênNhà cung cấpMục đíchHết hạnLoại
_gamnf-ap.comĐăng ký một ID duy nhất được sử dụng để tạo dữ liệu thống kê về cách khách truy cập sử dụng trang web.2 nămCookie HTTP
_gatmnf-ap.comĐược Google Analytics sử dụng để điều chỉnh tỷ lệ yêu cầu1 ngàyCookie HTTP
_gidmnf-ap.comĐăng ký một ID duy nhất được sử dụng để tạo dữ liệu thống kê về cách khách truy cập sử dụng trang web.1 ngàyCookie HTTP
Thu thậpGoogleĐược sử dụng để gửi dữ liệu đến Google Analytics về thiết bị và hành vi của khách truy cập. Theo dõi khách truy cập trên các thiết bị và kênh tiếp thị.Thời kỳTrình theo dõi pixel

5. Chia sẻ dữ liệu cá nhân       

5.1       Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba, và các chi nhánh[DVN1]  của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào đã nêu ở trên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp, hoàn thành giao dịch với bạn, quản lý tài khoản của bạn và mối quan hệ của chúng tôi với bạn, tiếp thị và đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định và yêu cầu nào mà chúng tôi cho là cần thiết.

5.2       Trong việc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên ngoài, chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng các bên thứ ba và những chi nhánh của chúng tôi  bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn an toàn khỏi những truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trái phép hoặc rủi ro tương tự và chỉ duy trì dữ liệu cá nhân của bạn khi lấy dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện Các mục đích đã được nêu trên.                

6.         Độ chính xác của Dữ liệu Cá nhân

6.1       Điều quan trọng là dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi phải chính xác và đầy đủ. Bạn có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về những thay đổi đối với dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc trong trường hợp bạn tin rằng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn là không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu lầm hoặc đã lỗi thời.                

6.2       Bạn có thể cập nhật dữ liệu cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi như được thể hiện ở Điều 13.1 bên dưới.                

6.3       Chúng tôi có thể thực hiện các bước để chia sẻ cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba và các chi nhánh của chúng tôi mà chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn nếu dữ liệu cá nhân của bạn vẫn cần thiết cho Các mục đích đã được nêu.                

7. Chuyển dữ liệu cá nhân ra bên ngoài Việt Nam

7.1       Bằng việc cung cấp cho chúng với dữ liệu cá nhân của bạn, bạn hiểu và đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến các máy chủ đặt tại Việt Nam. Ngoài ra, để đảm bảo bạn biết được địa chỉ lưu trữ, xử lý dữ liệu khi dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc chuyển dữ liệu cho các chi nhánh khác, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn để có được sự đồng ý của bạn về việc này.

7.2       Trong tình huống chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo các cấp độ bảo vệ hợp lý và cần thiết để duy trì tính bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bên nhận có thể cung cấp tiêu chuẩn bảo vệ tương đương với tiêu chuẩn bảo vệ theo Luật đối với dữ liệu cá nhân được chuyển giao.      

8.         Rút lại sự đồng ý        

8.1       Bất kỳ lúc nào bạn đều có thể thông báo việc rút lại sự đồng ý của mình đối với việc tiếp tục sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào như đã nêu ở trên bằng cách liên hệ với  chúng tôi như quy định tại Điều 13.1 nêu dưới đây.                 [DVN2] 

8.2       Lưu ý rằng nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình đối với việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Các mục đích như đã nêu ở trên, chúng tôi có thể không tiếp tục cung cấp các dịch vụ cho bạn hoặc thực hiện bất kỳ điều khoản hợp đồng nào với bạn, và chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp chúng tôi không tiếp tục cung cấp các dịch vụ, hoặc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn. Trong trường hợp như vậy, các quyền pháp lý và biện pháp khắc phục của chúng tôi rõ ràng vẫn sẽ được bảo lưu.

Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt để xác nhận việc bạn rút lại sự đồng ý. Nếu chúng tôi không thể trả lời yêu cầu của bạn trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản. Nếu chúng tôi không thể xác nhận được đã hoàn thành yêu cầu rút lại sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn lý do tại sao chúng tôi không thể làm như vậy (trừ trường hợp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu[DVN3] [HTL4]  quy định khác).                

9.         Quyền truy cập vào Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

9.1       Bạn có thể, bất cứ lúc nào, yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi sở hữu, hoặc hỏi về cách thức mà dữ liệu cá nhân của bạn có thể đã được chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý trong năm qua. Bạn cũng có thể yêu cầu sửa bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong hồ sơ dữ liệu cá nhân của mình vào bất kỳ lúc nào.                

9.2       Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa của bạn, chúng tôi có thể cần yêu cầu thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của bạn. 

9.3       Nếu bạn muốn truy cập hoặc sửa lỗi hoặc bổ sung thiếu sót trong hồ sơ dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi như nêu tại Điều 13.1 bên dưới[DVN5] . Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt. Nếu chúng tôi không thể trả lời yêu cầu của bạn trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản. Nếu chúng tôi không thể cung cấp cho bạn bất kỳ dữ liệu cá nhân nào hoặc thực hiện chỉnh sửa theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn lý do tại sao chúng tôi không thể làm như vậy (trừ trường hợp chúng tôi không bắt buộc phải làm như vậy theo luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu).                

10.       Lưu giữ dữ liệu cá nhân              

10.1      Chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào Các mục đích để thu thập dữ liệu cá nhân đó vẫn được tiếp tục, hoặc nếu việc lưu giữ là cần thiết cho các mục đích kinh doanh hoặc pháp lý của chúng tôi, ngay cả trong trường hợp bạn đã đóng tài khoản của mình với chúng tôi. Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ dữ liệu cá nhân khi chúng tôi không còn có lý do gì để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu này.            

11.       Bảo mật dữ liệu cá nhân       

11.1      Chúng tôi bảo quản hợp lý dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, thủ tục và các biện pháp khác để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ không đúng cách, sửa đổi trái phép, phá hủy bất hợp pháp hoặc mất mát do ngẫu nhiên. Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an toàn dữ liệu, an toàn mạng máy tính, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân; chống truy cập, sử dụng, thay đổi, phát tán trái phép thông tin cá nhân và các hành vi không được phép khác thông qua các phương thức sau đây:

(a)        Áp dụng quy trình quản lý an toàn hạ tầng kỹ thuật bao gồm (nhưng không giới hạn):

  • Thiết lập hệ thống tường lửa;
  • Sử dụng tài khoản và mật khẩu.

(b)        Yêu cầu tất cả các nhân viên và các bên liên quan ký các cam kết bảo mật với chế tài nghiêm khắc để đảm bảo không xâm phạm đến dữ liệu cá nhân được thu thập.

12.       Tuân thủ pháp luật

Chính sách này sẽ được cập nhật và chỉnh sửa theo thời gian để đảm bảo việc tuân thủ các quy định mới của pháp luật Việt Nam.

Bất kỳ nội dung nào chưa được quy định trong Chính sách này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.  

13.       Liên hệ với chúng tôi     

13.1      Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này hoặc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào khác liên quan đến cách chúng tôi quản lý, bảo vệ và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại và địa chỉ email dưới đây:            

Telephone number: +84-208-3866-472

Email Address: info@elovi.com.vn

Our Address: Nam Pho Yen Industrial Park, Thuan Thanh Commune, Pho Yen Town, Thai Nguyen Province, Vietnam.

Chính sách này có hiệu lực kể từ tháng 3 năm 2022.


 [DVN1]Đề nghị xem lại cụm này và cụm khác chữ đỏ trong điều 5, 6 và 7 để đảm bảo sự thống nhất và chính xác.

Theo chúng tôi, “bên thứ ba và các chi nhánh” là đủ.

 [DVN2] [DVN2]Nên ghi rõ: được thể hiện ở Điều 13.1 bên dưới

 [DVN3]Khác Tiếng Anh.

 [HTL4]Đã sửa lại

 [DVN5] [DVN5]Nên ghi rõ: được thể hiện ở Điều 13.1 bên dưới