CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Tập đoàn Morinaga Milk Industry và Công ty Cổ phần Morinaga Nutritional Foods Việt Nam (gọi chung là “chúng tôi” hoặc “Morinaga”) chịu trách nhiệm theo Luật Giao dịch điện tử hiện hành và các luật khác của Việt Nam liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam (gọi chung là “Luật”) và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Chính sách Bảo mật Dữ liệu Cá nhân này (“Chính sách”) được thiết kế để hỗ trợ bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi tại Việt Nam. Vui lòng đọc kỹ Chính sách này để hiểu các thông lệ của chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn và cách chúng tôi xử lý dữ liệu này. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang Website/ Fanpage chính thức/ Hòm thư điện tử/ Ứng dụng di động/ Cuộc gọi/ tin nhắn/ Bất kỳ hình thức trao đổi thông tin nào khác giữa bạn và Morinagacó liên kết đến Chính sách này, điều đó thể hiện rằng bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách này.

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện đối với Chính sách này sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi và được bạn đồng ý được thể hiện rõ ràng, cụ thể bằng văn bản, giọng nói, đánh dấu vào ô đồng ý, cú pháp đồng ý qua tin nhắn, chọn các thiết lập kỹ thuật đồng ý hoặc thông qua hành động khác thể hiện điều này.

Chính sách này bao gồm những nội dung gì?

1. Định nghĩa và phạm vi áp dụng của Chính sách.
2. Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập như thế nào?
3. Chúng tôi thu thập những loại Dữ liệu cá nhân nào của bạn?
4. Chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích gì?
5. Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với ai?
6. Dữ liệu cá nhân của bạn được chúng tôi bảo vệ như thế nào?
7. Tiếp thị trực tiếp và giới thiệu sản phẩm.
8. Cookie.
9. Quyền của bạn đối với Dữ liệu cá nhân của mình?
10. Quyền truy cập và Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân.
11. Quyền rút lại sự đồng ý.
12. Độ chính xác và quyền cung cấp Dữ liệu Cá nhân.
13. Thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân.
14. Chuyển dữ liệu cá nhân ra bên ngoài Việt Nam.
15. Liên hệ với chúng tôi.
16. Quy định khác.


1. Định nghĩa và phạm vi áp dụng của Chính sách.

1.1. Chính sách này áp dụng cho dữ liệu cá nhân thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc dưới sự kiểm soát của chúng tôi, và dữ liệu cá nhân được chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và / hoặc xử lý tại Việt Nam.
1.2. Trừ khi bạn rút lại sự đồng ý của mình theo quy trình được nêu trong Chính sách này, chúng tôi có thể tiếp tục sử dụng và lưu trữ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ bạn và chi sẻ với các công ty liên kết và công ty con của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân đó cũng có thể được chúng tôi lưu trữ hoặc chuyển giao và sử dụng ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam theo pháp luật. Khi dữ liệu cá nhân được thu thập hoặc chuyển giao cho chúng tôi, dữ liệu đó sẽ được xử lý theo các thông lệ bảo mật dữ liệu cá nhân được quy định trong Chính sách này và tuân theo các yêu cầu của pháp luật về truyền dữ liệu xuyên biên giới.

2. Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập như thế nào?

2.1. Theo Luật, chúng tôi sẽ phải có sự đồng ý trước khi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn và thông báo cho bạn về những mục đích đó. Khi làm như vậy, chúng tôi sẽ nỗ lực trong phạm vi có thể để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập là chính xác và đầy đủ.

2.2. Chúng tôi thu thập nhiều loại dữ liệu cá nhân khác nhau. Trong Chính sách này, “dữ liệu cá nhân” có nghĩa là dữ liệu, về một cá nhân có thể được xác định: (a) từ dữ liệu đó; hoặc (b) từ dữ liệu đó và các thông tin khác mà chúng tôi (và tất cả các chi nhánh, đối tác, công ty con của chúng tôi và tất cả các bên thứ ba có liên quan được đề cập trong Chính sách này) có hoặc có thể truy cập. Dữ liệu cá nhân bao hàm cả thông tin cá nhân theo các quy định liên quan của pháp luật về công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng, bảo vệ người tiêu dùng, thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2.3. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân về bạn mà bạn biết và tự nguyện cung cấp, liên quan đến các hoạt động hoặc giao dịch nhất định với chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, khi bạn gửi đơn xin việc; khi bạn đăng ký sử dụng Trang web này hoặc các dịch vụ của chúng tôi; và khi bạn báo cáo một vấn đề với Trang web này hoặc các dịch vụ v.v… Loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn tùy thuộc vào bản chất của hoạt động hoặc giao dịch nói trên được thực hiện.

2.4. Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn từ, và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi (bao gồm các doanh nghiệp mà chúng tôi có thể hợp tác để thực hiện quá trình thanh toán hoặc thực hiện dịch vụ giao hàng), các chi nhánh và các bên thứ ba độc lập để phục vụ mục đích như nêu tại điều 3 dưới đây.

3. Chúng tôi thu thập những loại Dữ liệu cá nhân nào của bạn?

3.1. Các dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

• Tên;
• Địa chỉ;
• Địa chỉ email;
• Tên tài khoản;
• Số điện thoại (và các dữ liệu ghi âm khi bạn gọi đến đường dây tư vấn của chúng tôi);
• Thẻ tín dụng hoặc thông tin thanh toán khác;
• Tuổi tác;
• Ngày sinh;
• Giới tính;
• Thông tin mua hàng và sử dụng sản phẩm;
• Thông tin hộ gia đình;
• Thông tin, phản hồi hoặc nội dung bạn cung cấp có liên quan đến các tuỳ chọn tiếp thị yêu thích của bạn;
• Nội dung do bạn tự tạo, cũng như bài đăng và nội dung khác mà bạn gửi đến Trang web của chúng tôi;
• Trong những trường hợp hạn chế, với những thông tin về gia đình bạn hoặc các cá nhân khác mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi có quyền cho rằng bạn đã có được sự đồng ý đầy đủ của chủ thể các thông tin cá nhân đó về việc chia sẻ thông tin cá nhân của họ cho chúng tôi vì những mục đích như nêu tại Chính sách này;
• Trong những trường hợp hạn chế dựa trên sự đồng ý đã được hợp thức hoá của bạn hoặc để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc nếu cần thiết vì lý do lợi ích cộng đồng, theo quy định của pháp luật, thông tin cá nhân nhạy cảm như thông tin liên quan đến hình ảnh, sức khỏe của bạn (bao gồm thông tin liên quan đến việc sử dụng sản phẩm và tiền sử bệnh), đời sống tình dục (và hành vi liên quan) và sinh trắc học sẽ được thu thập trong quá trình nghiên cứu người tiêu dùng tình nguyện (chẳng hạn như nhận dạng nét mặt, nhịp tim và tình trạng da);
• Thông tin nhân khẩu; hoặc
• Bất kỳ Thông tin Cá nhân nào khác mà bạn tự nguyện cung cấp trực tiếp cho chúng tôi.

3.2. Dữ liệu cá nhân được thu thập tự động
Một số Dữ liệu Cá nhân có thể được thu thập tự động khi bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi (và của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thay mặt chúng tôi), ví dụ như thông tin được thu thập bởi cookie và các công nghệ khác (chẳng hạn như các công cụ phân tích web và thẻ pixel) trên các trang web của chúng tôi. Vui lòng tham khảo quy định về Cookie của chúng tôi tại Chính sách này để biết thêm thông tin về cách thức chúng tôi sử dụng cookie và các phương tiện thu thập dữ liệu tự động khác.
Dữ liệu Cá nhân được thu thập theo cách này có thể sẽ bao gồm:
• Dữ liệu về thiết bị (di động) của bạn hoặc trang web trình duyệt của bạn;
• Dữ liệu về cách bạn sử dụng các trang web của chúng tôi, ví dụ như lịch sử các trang web bạn đã xem, các mẫu quảng cáo và đường dẫn liên kết mà bạn đã nhấp vào, v.v…;
• Kiểm tra nếu bạn đã mở e-mail mà chúng tôi đã gửi cho bạn;
• Các trang web bạn đã truy cập ngay trước hoặc liền sau khi đến với một trong các trang web của chúng tôi;
• Địa chỉ IP của bạn;
• Các đường dẫn liên kết bạn đã nhấp vào từ các trang web, fanpage trực tuyến của chúng tôi;
• Địa chỉ MAC của bạn;
• Dữ liệu bạn đã chọn chia sẻ bằng cách sử dụng các công cụ truyền thông xã hội được tích hợp trong các trang web của chúng tôi hoặc sử dụng chi tiết đăng nhập mạng xã hội của bạn để truy cập các trang web hoặc ứng dụng sản phẩm cụ thể trực thuộc Morinaga; và
• Dữ liệu bạn chia sẻ với chúng tôi về vị trí của bạn. Khi luật pháp cho phép, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu đó khi bạn đồng ý.

3.3. Dữ liệu cá nhân thu được từ các nguồn khác
Chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân về bạn từ các nguồn dữ liệu khác từ các bên thứ ba thu thập dữ liệu cá nhân của bạn và chia sẻ cho chúng tôi một cách hợp pháp. Các nguồn này có thể sẽ bao gồm:
• Các đối tác kinh doanh đáng tin cậy của chúng tôi;
• Các trang mạng xã hội;
• Các tổ chức nghiên cứu về người tiêu dùng;
• Các cơ quan tham chiếu tín dụng;
• Các bên trung gian hỗ trợ tính di động của dữ liệu; và
• Các công ty khác trong Tập đoàn của chúng tôi.
Dữ liệu cá nhân được thu thập theo cách này có thể bao gồm sở thích, vật nuôi, dữ liệu nghiên cứu thị trường và người tiêu dùng, hành vi mua hàng, dữ liệu được quan sát công khai hoặc các hoạt động như blog, video, bài đăng trên internet và nội dung do người dùng tạo ra.

3.4. Độ tuổi người dùng là thông tin bắt buộc bạn phải cung cấp cho chúng tôi. Nếu tại thời điểm cung cấp, bạn chưa đủ 16 tuổi, bạn phải cung cấp cho chúng tôi bản chụp một trong các tài liệu sau CMND/CCCD/Giấy khai sinh/SHK để chúng tôi xác nhận tuổi thật của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin liên hệ cha/mẹ hoặc người giám hộ của bạn để phục vụ cho mục đích xử lý dữ liệu cá nhân.

4. Chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích gì?

4.1. Tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn với Chúng tôi, các dữ liệu cá nhân mà Chúng tôi thu thập từ bạn có thể được thu thập, sử dụng và tiết lộ cho các mục đích sau:

a. để xác minh danh tính của bạn và để quản lý tài khoản trực tuyến mà bạn có thể đã thiết lập với chúng tôi;
b. để tạo điều kiện cho việc bạn sử dụng các dịch vụ hoặc truy cập vào trang web này;
c. để xử lý các đơn đặt hàng bạn gửi qua Trang web (bao gồm bất kỳ khoản thanh toán nào bạn thực hiện thông qua Trang web đối với các sản phẩm, dù do chúng tôi hay bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi bán);
d. để xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính được thực hiện trực tuyến liên quan đến thanh toán, và để xác định danh tính của bạn cho việc chống rửa tiền, báo cáo giao dịch đáng ngờ và các mục đích phát hiện gian lận;
e. để cung cấp các sản phẩm mà bạn đã mua thông qua Trang web này, cho dù được bán bởi chúng tôi hoặc người bán là bên thứ ba, và để xác minh việc giao sản phẩm. Chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba để giao sản phẩm cho bạn (ví dụ: chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp sản phẩm của chúng tôi);
f. để thực hiện các hoạt động liên quan khi bạn tham gia vào các chương trình khuyến mãi, cuộc thi, các khảo sát và thăm dò ý kiến với nội dung cụ thể được quy định tại đó;
g. liên lạc với bạn để xử lý và trả lời các truy vấn, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của bạn, cho dù trực tiếp hoặc thông qua bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ khách hàng được thuê ở bên ngoài nào;
h. để thông báo cho bạn các thương hiệu, sản phẩm, chương trình khuyến mãi của chúng tôi và mời bạn đến các sự kiện sắp tới của Morinaga hoặc các mục đích khuyến mại khác;
i. để cập nhật cho bạn về bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi cũng như những phát triển mới nhất tại Morinaga, cho dù trực tiếp hoặc thông qua bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ khách hàng được thuê ở bên ngoài nào;
j. để gửi cho bạn tài liệu quảng cáo / khuyến mại từ bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi, cho dù trực tiếp hoặc thông qua bất kỳ đối tác quảng cáo và chiến lược nào của chúng tôi;
k. để cải thiện Trang web này; để cải thiện các dịch vụ và sản phẩm được bán;
l. để quản lý hoặc chấm dứt mối quan hệ việc làm, hoặc để đánh giá sự phù hợp và đủ điều kiện của một ứng viên tiềm năng trong công việc;
m. thực hiện nghiên cứu thị trường về nhân khẩu học, sở thích và quảng cáo hoặc mua hàng và các hành vi khác của người dùng;
n. để cung cấp cho bạn thông tin mà chúng tôi cho rằng bạn có thể thấy hữu ích hoặc bạn đã yêu cầu từ chúng tôi, bao gồm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc của chi nhánh của chúng tôi, miễn là bạn không thể hiện sự phản đối khi được liên lạc cho các mục đích đó;
o. tuân thủ mệnh lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý khác hoặc các yêu cầu pháp lý và / hoặc quy định khác của bất kỳ cơ quan chính phủ và / hoặc cơ quan quản lý nào; và
p. bất kỳ mục đích nào được mô tả cho bạn tại thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.
(gọi chung là “Các mục đích”)

5. Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với ai?

5.1. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba, và các chi nhánh của chúng tôi cho một hoặc một số mục đích đã nêu ở trên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp, hoàn thành giao dịch với bạn, quản lý tài khoản của bạn và mối quan hệ của chúng tôi với bạn, tiếp thị và đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định và yêu cầu nào mà chúng tôi cho là cần thiết.

5.2. Trong việc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên ngoài, chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng các bên thứ ba và những chi nhánh của chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn an toàn khỏi những truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trái phép hoặc rủi ro tương tự và chỉ duy trì dữ liệu cá nhân của bạn khi lấy dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện Các mục đích đã được nêu trên.

5.3. Trong phạm vi pháp luật cho phép, tất cả Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các bên thứ ba bao gồm:
a. cho các công ty và thương hiệu liên kết của chúng tôi vì các Mục đích được mô tả trong Chính sách này, như chúng tôi đã nêu ở trên, Thông báo về quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các công ty và thương hiệu này sử dụng Thông tin cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, các công ty của chúng tôi, thương hiệu của chúng tôi và sự hiện diện của chúng tôi trong khu vực pháp lý của bạn, vui lòng truy cập https://www.morinagamilk.co.jp/english/about/oversea/
b. cho các bên thứ ba là nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người cung cấp các dịch vụ như lưu trữ trang web, phân tích dữ liệu, xử lý thanh toán, thực hiện đơn hàng, cung cấp cơ sở hạ tầng, dịch vụ CNTT, dịch vụ khách hàng, dịch vụ gửi email, xử lý thẻ tín dụng, dịch vụ kiểm toán và các hoạt động kinh doanh khác dịch vụ, để cho phép họ cung cấp dịch vụ;
c. Toà án hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý liên quan đến các mục đích thiết yếu được mô tả ở trên.
d. Nếu một công ty khác mua lại (một phần) công ty, doanh nghiệp của chúng tôi hoặc tài sản của chúng tôi, công ty đó có thể có được tất cả hoặc một phần Thông tin Cá nhân do chúng tôi thu thập và sẽ đảm nhận các quyền và nghĩa vụ liên quan đến Thông tin Cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách này. Trong trường hợp chúng tôi rơi vào tình trạng không có khả năng thanh toán, phá sản, Thông tin Cá nhân của bạn cũng có thể được chuyển giao như một tài sản kinh doanh, tuân theo Luật hiện hành.

5.4. Trong phạm vi pháp luật cho phép, tên và thông tin liên hệ của bạn (và các thông tin khác mà bạn công khai) có thể được tiết lộ với các bên thứ ba như sau:
a. với các bên thứ ba là đối tác chiến lược mà chúng tôi hợp tác đặc biệt cho các hoạt động khuyến mại, nếu được pháp luật cho phép;
b. với các nhà cung cấp và đối tác giao hàng của chúng tôi, nếu bạn có mối quan hệ kinh doanh với Morinaga và việc chia sẻ thông tin của bạn là cần thiết một cách hợp lý liên quan đến việc thực hiện đơn đặt hàng hoặc yêu cầu liên quan đến đơn đặt hàng đó.

5.5. Trong phạm vi pháp luật cho phép, thông tin được thu thập thụ động khi bạn sử dụng Trang web có thể được tiết lộ với các bên thứ ba như sau:
a. các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến và quảng cáo email của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dich vụ khác mà chúng tôi sử dụng, là những bên cung cấp cookie, pixel tag, web beacons, clear GIF hoặc các công nghệ tương tự khác để sử dụng trên Trang web của chúng tôi hoặc các trang web khác nhằm quản lý và cải thiện các chiến dịch quảng cáo trực tuyến và quảng cáo qua email của chúng tôi.
b. Ví dụ: Nhà cung cấp (ví dụ: Google, Facebook) có thể cung cấp cho chúng tôi các pixel quảng cáo kỹ thuật số nhất định hoặc các công cụ khác để nhận dạng cookie của họ trong khi bạn truy cập vào Trang web và để tìm hiểu xem quảng cáo trực tuyến nào của chúng tôi đã đưa bạn đến Trang web của chúng tôi, hoặc để cung cấp tới bạn với các quảng cáo cho các sản phẩm Morinaga sau khi bạn rời khỏi Trang web. Các nhà cung cấp bên thứ ba này cũng có thể sử dụng các công cụ quảng cáo kỹ thuật số khác, cũng như Thông tin cá nhân của bạn, để nhận ra bạn trên các thiết bị và dịch vụ trực tuyến mà bạn sử dụng. Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie của Morinaga, vui lòng xem chính sách cookie của chúng tôi như quy định dưới đây.

5.6. Morinaga sẽ không thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ số Chứng Minh Nhân Dân (CMND), số Căn Cước Công Dân (CCCD) của bạn hoặc số nhận dạng cá nhân khác (bao gồm Số Thẻ tạm trú, Số Giấy khai sinh, Số Hộ chiếu và Số Giấy phép Lao động và bất kỳ số định danh cá nhân nào của bạn theo quy định của pháp luật) trừ khi việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ đó là được yêu cầu theo luật (hoặc áp dụng ngoại lệ theo Luật); hoặc việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ như vậy là cần thiết để thiết lập hoặc xác minh chính xác danh tính của bạn ở mức độ trung thực cao.

6. Dữ liệu cá nhân của bạn được chúng tôi bảo vệ như thế nào?

Chúng tôi bảo quản hợp lý dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, thủ tục và các biện pháp khác để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ không đúng cách, sửa đổi trái phép, phá hủy bất hợp pháp hoặc mất mát do ngẫu nhiên. Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an toàn dữ liệu, an toàn mạng máy tính, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân; chống truy cập, sử dụng, thay đổi, phát tán trái phép thông tin cá nhân và các hành vi không được phép khác thông qua các phương thức sau đây:
a. Áp dụng quy trình quản lý an toàn hạ tầng kỹ thuật bao gồm (nhưng không giới hạn):
• Thiết lập hệ thống tường lửa;
• Sử dụng tài khoản và mật khẩu.
b. Yêu cầu tất cả các nhân viên và các bên liên quan ký các cam kết bảo mật với chế tài nghiêm khắc để đảm bảo không xâm phạm đến dữ liệu cá nhân được thu thập.

7. Tiếp thị trực tiếp và giới thiệu sản phẩm

7.1. Chúng tôi có thể định kỳ gửi cho bạn các bản tin miễn phí, bản khảo sát, phiếu mua hàng và các tài liệu quảng cáo khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà chúng tôi tin rằng hữu ích cho bạn, nếu bạn đã đồng ý nhận các thông báo đó qua e-mail hoặc bất kỳ hình thức nào khác thông qua các kênh điện tử của chúng tôi mà bạn đã truy cập.

7.2. Nếu bạn không muốn nhận các thông báo như vậy nữa, bạn sẽ luôn có cơ hội “chọn không tham gia” bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn hủy đăng ký được cung cấp trong mỗi hoạt động tiếp thị trực tiếp của chúng tôi trong các e-mail hoặc bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi như quy định tại Mục 14.1 của Chính sách này. Khi được Luật hiện hành cho phép, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo dịch vụ xác định bất kỳ cập nhật nào đối với Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân này của chúng tôi (ngay cả khi bạn đã chọn không tham gia nhận thông điệp tiếp thị từ chúng tôi).

8. Cookie

8.1. Trang web này sử dụng cookie. Cookie là các tệp văn bản nhỏ có thể được sử dụng bởi các trang web để làm cho trải nghiệm của người dùng hiệu quả hơn. Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hoá nội dung và quảng cáo, để cung cấp các tính năng truyền thông xã hội và phân tích lưu lượng của chúng tôi.

8.2. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin về việc bạn sử dụng Trang web này với các đối tác truyền thông xã hội, quảng cáo và phân tích của chúng tôi, những người có thể kết hợp nó với thông tin khác mà bạn đã cung cấp cho họ hoặc họ đã thu thập được từ việc bạn sử dụng dịch vụ của họ. Bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi và click “Chấp nhận”.

8.3. Chúng tôi chỉ có thể lưu trữ cookie trên thiết bị của bạn nếu chúng thực sự cần thiết cho hoạt động của trang web này. Đối với tất cả các loại cookie khác, chúng tôi cần sự cho phép của bạn trước khi lưu trữ chúng trên thiết bị của bạn.

8.4. Trang web này sử dụng các loại cookie khác nhau. Một số cookie được đặt bởi các dịch vụ của bên thứ ba xuất hiện trên các trang của chúng tôi. Trang web này sử dụng một công cụ quản lý cookie có tên là “Cookiebot” do Classmethod Europe cung cấp.

8.5. Bạn có thể thay đổi hoặc rút lại sự đồng ý của bạn bất kỳ lúc nào thông qua “Thay đổi sự đồng ý của bạn” trong Khai báo Cookie dưới đây.
Sự đồng ý của bạn áp dụng cho các tên miền sau: morinagamilk .co .jp

Trạng thái hiện tại của bạn: Chỉ sử dụng các cookie cần thiết
Thay đổi sự đồng ý của bạn


Khai báo cookie được cập nhật lần cuối vào ngày 12/09/2019 bởi Cookiebot

Cần thiết (1)
Các cookie cần thiết giúp làm cho một trang web có thể sử dụng được bằng cách kích hoạt các chức năng cơ bản như điều hướng trang và truy cập vào các khu vực an toàn của website. Trang web không thể hoạt động bình thường nếu không có những cookie này.

Tên Nhà cung cấp Nhà cung cấp Hết hạn Kiểu
CookieConsent Cookiebot Lưu trữ trạng thái đồng ý cookie của người dùng cho miền hiện tại 1 năm Cookie HTTP


Thống kê (4)
Cookie thống kê giúp chủ sở hữu trang web hiểu được cách khách truy cập tương tác với trang web bằng cách thu thập và báo cáo thông tin ẩn danh.

Tên Nhà cung cấp Mục đích Hết hạn  Loại
_ga mnf-ap.com Đăng ký một ID duy nhất được sử dụng để tạo dữ liệu thống kê về cách khách truy cập sử dụng trang web.   2 năm Cookie HTTP
_gat mnf-ap.com Được Google Analytics sử dụng để điều chỉnh tỷ lệ yêu cầu  1 ngày  Cookie HTTP
_gid mnf-ap.com Đăng ký một ID duy nhất được sử dụng để tạo dữ liệu thống kê về cách khách truy cập sử dụng trang web.  1 ngày  Cookie HTTP
Thu thập Google Được sử dụng để gửi dữ liệu đến Google Analytics về thiết bị và hành vi của khách truy cập. Theo dõi khách truy cập trên các thiết bị và kênh tiếp thị.  Thời kỳ  Trình theo dõi pixel

 

9. Quyền của bạn đối với Dữ liệu cá nhân của mình?

Quyền của bạn đối với Dữ liệu cá nhân của mình được chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý bao gồm:
a. Truy cập để xem và yêu cầu bản sao Thông tin Cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn;
b. Yêu cầu chúng tôi hạn chế sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn;
c. Yêu cầu chúng tôi cập nhật Thông tin cá nhân của bạn hoặc sửa đổi bất kỳ Thông tin cá nhân nào mà bạn cho là không chính xác hoặc không đầy đủ;
d. Yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn;
e. Rút lại sự đồng ý vào bất kỳ lúc nào trong tương lai đối với việc chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn (trong phạm vi việc xử lý đó dựa trên sự đồng ý của bạn);
f. Phản đối việc chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn (bao gồm cả cho các mục đích tiếp thị trực tiếp); hoặc
g. Khiếu nại tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ dữ liệu cá nhân nếu bạn không hài lòng với cách thức chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của bạn, hoặc có bất kỳ truy vấn hay yêu cầu nào về quyền riêng tư mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi.

10. Quyền truy cập và Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

10.1. Bạn có thể yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập, lưu trữ, hoặc hỏi về cách thức mà dữ liệu cá nhân của bạn có thể đã được chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý trong năm qua. Bạn cũng có thể yêu cầu sửa đổi bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong hồ sơ dữ liệu cá nhân của mình vào bất kỳ lúc nào.

10.2. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa của bạn, chúng tôi có thể cần yêu cầu thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của bạn.

10.3. Nếu bạn muốn truy cập hoặc sửa lỗi hoặc bổ sung thiếu sót trong hồ sơ dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi như nêu tại Điều 13.1 bên dưới. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt. Nếu chúng tôi không thể trả lời yêu cầu của bạn trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản. Nếu chúng tôi không thể cung cấp cho bạn bất kỳ dữ liệu cá nhân nào hoặc thực hiện chỉnh sửa theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn lý do tại sao chúng tôi không thể làm như vậy (trừ trường hợp chúng tôi không bắt buộc phải làm như vậy theo luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu).

10.4. Quyền hạn chế xử lý DLCN: Công ty phải thực hiện yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân trong vòng 72 giờ từ khi nhận được yêu cầu của chủ thể

10.5. Quyền phản đối xử lý DLCN: Công ty phải thực hiện yêu cầu của chủ thể dữ liệu trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu .

10.6. Quyền khiếu nại.


11. Quyền rút lại sự đồng ý

11.1 Bất kỳ lúc nào bạn đều có thể thông báo việc rút lại sự đồng ý của mình đối với việc tiếp tục sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào như đã nêu ở trên bằng cách liên hệ với Chúng tôi như quy định tại Điều 13.1 nêu dưới đây.

11.2 Lưu ý rằng nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình đối với việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Các mục đích như đã nêu ở trên, chúng tôi có thể không tiếp tục cung cấp các dịch vụ cho bạn hoặc thực hiện bất kỳ điều khoản hợp đồng nào với bạn, và chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp chúng tôi không tiếp tục cung cấp các dịch vụ, hoặc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn. Trong trường hợp như vậy, các quyền pháp lý và biện pháp khắc phục của chúng tôi vẫn sẽ được bảo lưu.

11.3 Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt để xác nhận việc bạn rút lại sự đồng ý. Nếu chúng tôi không thể trả lời yêu cầu của bạn trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản. Nếu chúng tôi không thể xác nhận được đã hoàn thành yêu cầu rút lại sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn lý do tại sao chúng tôi không thể làm như vậy (trừ trường hợp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu quy định khác).

12. Độ chính xác và quyền cung cấp Dữ liệu Cá nhân

12.1. Bạn đảm bảo và có trách nhiệm về độ chính xác và đầy đủ của dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi. Bạn có thể thông báo cho chúng tôi về những thay đổi đối với dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc trong trường hợp bạn tin rằng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn là không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu lầm hoặc đã lỗi thời.

12.2. Bạn có thể cập nhật dữ liệu cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi như được thể hiện ở Điều 13.1 bên dưới.

12.3. Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho chúng tôi, bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn đã có được sự đồng ý, giấy phép và sự cho phép cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi và để chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ dữ liệu đó theo Chính sách này. Bạn phải gửi cho chúng tôi tài liệu hợp pháp chứng minh rằng bạn đã được sự đồng ý và cho phép đó.

12.4. Chúng tôi có thể thực hiện các bước để chia sẻ cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba và các chi nhánh của chúng tôi mà chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn nếu dữ liệu cá nhân của bạn vẫn cần thiết cho Các mục đích đã được nêu.

13. Thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân

13.1. Chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào Các mục đích để thu thập dữ liệu cá nhân đó vẫn được tiếp tục, hoặc nếu việc lưu giữ là cần thiết cho các mục đích kinh doanh hoặc pháp lý của chúng tôi, ngay cả trong trường hợp bạn đã đóng tài khoản của mình với chúng tôi. Khoảng thời gian lưu trữ này có thể vượt quá thời hạn tồn tại của mối quan hệ của bạn với chúng tối.

13.2. Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ dữ liệu cá nhân khi chúng tôi không còn có lý do gì để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu này. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được xoá, huỷ theo quy trình được thiết lập liên quan đến hệ thống của chúng tôi và phù hợp với quy định của luật áp dụng.


14. Chuyển dữ liệu cá nhân ra bên ngoài Việt Nam

14.1. Bằng việc cung cấp cho chúng với dữ liệu cá nhân của bạn, bạn hiểu và đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến các máy chủ đặt tại Việt Nam. Ngoài ra, để đảm bảo bạn biết được địa chỉ lưu trữ, xử lý dữ liệu khi dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc chuyển dữ liệu cho các chi nhánh khác, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn để có được sự đồng ý của bạn về việc này.
14.2. Trong tình huống chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo các cấp độ bảo vệ hợp lý và cần thiết để duy trì tính bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bên nhận có thể cung cấp tiêu chuẩn bảo vệ tương đương với tiêu chuẩn bảo vệ theo Luật đối với dữ liệu cá nhân được chuyển giao.

15. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này hoặc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào khác liên quan đến cách chúng tôi quản lý, bảo vệ và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại và địa chỉ email dưới đây:
Điện thoại: +84-208-3866-472
Email: cskh@morinaga-nf.com.vn
Đia chỉ: Khu công nghiệp Nam Phổ Yên, .P. Thuận Thành, TP. Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

16. Quy định khác

16.1. Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác do các bên khác điều hành, chẳng hạn như các chi nhánh kinh doanh, người bán hoặc cổng thanh toán của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web do các bên khác vận hành. Bạn nên kiểm tra các chính sách bảo vệ dữ liệu hiện hành của các trang web đó để xác định cách họ sẽ xử lý bất kỳ thông tin nào họ thu thập từ bạn.

16.2. Chính sách này sẽ được cập nhật và chỉnh sửa theo thời gian để đảm bảo việc tuân thủ các quy định mới của pháp luật Việt Nam. Bất kỳ nội dung nào chưa được quy định trong Chính sách này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

16.3. Chính sách này có hiệu lực kể từ tháng 8 năm 2023.
________________________________________