CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG CỦA ELOVI VIETNAM JSC

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN  

Công ty Cổ phần Elovi Việt Nam là công ty thông qua việc sản xuất và bán các sản phẩm vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe, dựa trên các công nghệ kỹ thuật được xây dựng trên 100 năm tại Nhật Bản, hướng đến mục đích đóng góp cho sức khỏe cộng đồng. Elovi Vietnam J.S.C. góp phần vào việc tạo ra một xã hội bền vững, thông qua các hoạt động bảo vệ môi trường và ngăn ngừa ô nhiễm.  

CHÍNH SÁCH CƠ BẢN  

1 – Chúng tôi đặt ra các mục tiêu và thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và ngăn ngừa ô nhiễm. Ngoài ra, chúng tôi cam kết liên tục cải tiến hệ thống quản lý môi trường bằng cách thường xuyên xem xét các mục tiêu của mình.  

2 – Chúng tôi quản lý chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật, các yêu cầu của các bên quan tâm về quy định về môi trường cũng như các cam kết về môi trường.  

3 – Các vấn đề sau đây được xem là vấn đề trọng yếu trong quản lý môi trường và được chúng tôi chú trọng thực hiện:  

(1) Để sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên hữu hạn, chúng tôi thúc đẩy các hoạt động kinh doanh sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và năng lượng.  

(2) Hướng tới hình thành một xã hội có tính tuần hoàn, chúng tôi thúc đẩy các hoạt động xử lý chất thải phù hợp và hoạt động 3R liên quan đến chất thải (Reduce – giảm thiểu, Reuse-tái sử dụng, Recycle-tái chế).  

(3) Chúng tôi nỗ lực nâng cao niềm tin xã hội bằng cách cung cấp ra ngoài các thông tin chính xác về môi trường.  

(4) Để phòng chống sự nóng lên toàn cầu, chúng tôi thúc đẩy giảm thải các khí thải gây hiệu ứng nhà kính.  

4 – Chúng tôi cam kết cung cấp các nguồn lực để vận hành phù hợp hệ thống quản lý môi trường.  

5 – Chúng tôi phổ biến chính sách này cho tất cả cán bộ, nhân viên công ty và công khai ra bên ngoài công ty. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ELOVI VIỆT NAM 

Tổng giám đốc

CHIHAYA TAKASHI