CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

 

MÃ SỐ: 02/CSMT/2021
Ngày ban hành: 01/07/2021
Ngày xem xét lại: 29/03/2024

TRIẾT LÝ CƠ BẢN  

Với mục tiêu trở thành công ty sẽ “đóng góp cho sức khỏe cộng đồng thông qua việc sản xuất và bán các sản phẩm vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe, dựa trên các công nghệ được xây dựng trên 100 năm tại Nhật Bản”, Công ty cổ phần Morinaga Nutritional Foods Việt Nam sẽ nỗ lực để góp phần kiến tạo xã hội bền vững, thông qua các hoạt động để thích ứng và giảm thiểu các vấn đề về môi trường.

CHÍNH SÁCH CƠ BẢN  

1 – Chúng tôi đặt ra các mục tiêu và thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và ngăn ngừa ô nhiễm.
Ngoài ra, chúng tôi cam kết liên tục cải tiến hệ thống quản lý môi trường bằng cách thường xuyên xem xét các mục tiêu của mình.

2 – Chúng tôi quản lý chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật và quy định về môi trường cũng như các cam kết về môi trường

3 – Các vấn đề sau đây được xem là vấn đề trọng yếu trong quản lý môi trường và được chúng tôi chú trọng thực hiện:

(1) Chúng tôi sẽ xúc tiến thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính và góp phần hiện thực hóa xã hội không carbon.

(2) Để sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên hữu hạn, chúng tôi thúc đẩy các hoạt động kinh doanh sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và năng lượng.

(3) Hướng tới hình thành một xã hội có tính tuần hoàn, chúng tôi thúc đẩy các hoạt động xử lý chất thải phù hợp và hoạt động 3R liên quan đến chất thải (Reduce – giảm thiểu, Reuse-tái sử dụng, Recycle-tái chế).

(4) Chúng tôi nỗ lực nâng cao niềm tin xã hội bằng cách cung cấp ra ngoài các thông tin chính xác về môi trường.

4 – Chúng tôi cam kết cung cấp các nguồn lực để duy trì một hệ thống quản lý môi trường phù hợp.

5 – Chúng tôi phổ biến chính sách này cho tất cả cán bộ, nhân viên trong công ty và công khai ra bên ngoài công ty.

 

CÔNG TY CP MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT

Tổng giám đốc

ĐÃ KÝ